1930 - 1936

Opublikowano w Historia

W pierwszej dekadzie po odzyskaniu niepodległości pojawiają się w różnych środowiskach Tomaszowa Maz. próby tworzenia stowarzyszeń sportowych, głównie zajmujących się jedną dyscypliną sportową. Są to organizacje o różnych założeniach, z których większość rozpada się bardzo szybko, a niewiele dotrwa do II wojny światowej. Nasilenie tego procesu następuje po roku 1925. Nowym zjawiskiem stają się kluby fabryczne zakładane przez duże firmy, noszące ich nazwę oraz mające oprócz wielu innych celów - cel marketingowy.

1936 - 1939

Opublikowano w Historia

Wzrasta liczba członków klubu, która wynosi 312 osób, w tym 106 kobiet i 206 mężczyzn.
W związku ze zbliżającym się 25-leciem powstania firmy TFSJ S.A. podjęto pierwszy w historii klubu program inwestycyjny. Rozpoczęto budowę stadionu przy ul. Żelaznej i przystani kajakarskiej nad rzeką Pilicą. Stadion posiadał kryte drewniane trybuny na 800 osób, płytę trawiastą do piłki nożnej, bieżnię żużlową, skocznie, rzutnie, boisko do gier sportowych, dwie szatnie, łaźnię oraz pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.

1939 - 1945

Opublikowano w Historia

Niemiecki najeźdźca i okupant nie miał litości ani dla ludzi ani dla dorobku materialnego klubu. Przystań nad Pilicą została zniszczona, a stadion zrujnowany. Jednak największe straty poniósł klub wśród swoich członków.

1945 - 1948

Opublikowano w Historia

Życie było silniejsze, ci co przeżyli już w marcu 1945 roku zaczęli myśleć o reaktywowaniu klubu. Dyrektor Państwowej Fabryki Sztucznego Jedwabiu Nr 1 (PFSJ) Wacław Ciecierski przyjął do pracy na stanowisko kierownika sportu Tadeusza Idzikowskiego, absolwenta C.LW.F.

1948 - 1949

Opublikowano w Historia

W marcu 1948 roku klub liczył około 600 członków w następujących sekcjach:
- kajakowej, koszykówki, lekkiej atletyki, piłki nożnej, siatkówki, szachów, tenisa stołowego, sekcji bokserskiej.

1949 - 1950

Opublikowano w Historia

W pierwszej połowie 1949 roku klub wchodzi do pionu WŁÓKNIARZ i przyjmuje nazwę: Włókniarski Związkowy Klub Sportowy WŁÓKNIARZ
Oprócz dorobku WZKS PILICA nowy klub wchłania koła włókniarskie Wiesław, Dywan i inne. Liczba dyscyplin sportowych uprawianych w klubie wzrasta do 15, w tym oprócz istniejących dochodzą - gimnastyka, piłka ręczna, pływanie i inne. Siedzibą klubu jest siedziba związków zawodowych.

1950 - 1953

Opublikowano w Historia

Walne zebranie nowej organizacji WZKS WŁÓKNIARZ odbyło się 02.02.1950 r. W tym okresie klub skupiał około 1.500 członków i składał się z koła terenowego i kół fabrycznych. Celem kół terenowych był sport wyczynowy, a kół fabrycznych - sport masowy. Zamiast Zarządu była Rada Klubu. Rada WZKS WŁÓKNIARZ stała na czele koła terenowego i sprawowała ogólny nadzór nad kołami fabrycznymi, które mogły przyjmować inne nazwy i posiadały własne władze.

1953 - 1956

Opublikowano w Historia

W 1952 roku przemysł włókien sztucznych przechodzi w gestię Ministerstwa Przemysłu Chemicznego. Koło fabryczne JEDWAB przenosi się z pionu WŁÓKNIARZ do pionu UNIA.

1956

Opublikowano w Historia

Zmiany polityczno-społeczne z połowy lat pięćdziesiątych nie ominęły sportu. Tomaszowskie Zakłady Włókien Sztucznych (TZWS) rozwijały się pomyślnie i podjęły inicjatywę reaktywowania klubu sportowego z odrębnym statutem i osobowością prawną.
W dniu 26.02.1956 roku zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków UNII zmieniło władze klubu.

1957

Opublikowano w Historia

W dniu 6.03.1957 r. Rada Klubu UNIA zwołała zebranie sprawozdawczo - wyborcze, które przyjęło nowy statut, przywróciło równocześnie pierwotną nazwę Klub Sportowy
PILICA. Barwy klubowe zostały takie jak w LINII - biało-niebieskie. Wybrano nowe władze klubu.

1958 - 1963

Opublikowano w Historia

W 1958 r. w KS PILICA działało dziewięć sekcji, a organizowano dziesiątą. W 1960 r. zanotowano 352 czynnych zawodników i zawodniczek, a w grudniu tego roku 452 osoby uprawiały czynnie sport w klubie. W latach 1960 - 1962 liczba czynnych sportowców spadła z 452 członków do 206 osób.

1963 - 1965

Opublikowano w Historia

Zmiana kierownictwa klubu nastąpiła na Walnym Zebraniu Członków w dniu 24.04.1963 r.
Prezes Klubu Henryk Zysiak (1963 - 1974) (XIII)

1965 - 1968

Opublikowano w Historia

W dniu 27.01.1965 r. do Zarządu wybrano te same osoby, tylko nastąpiła wymiana funkcji:
Prezes Klubu Henryk Zysiak (1963 - 1974) (XIII)

1968 - 1970

Opublikowano w Historia

W wyborach do władz klubu, odbytych 17.04.1968r. funkcje w Zarządzie powierzono:
Prezes Klubu Henryk Zysiak (1963 -1974) (XIII)

1970 - 1972

Opublikowano w Historia

W tym roku klub skończył 40 lat. Uroczystości jubileuszowe przesunęły się jednak na rok 1971. Akademia jubileuszowa odbyła się 27.11.1971 r. Ciekawszą imprezą sportową, która uświetniła jubileusz 40-lecia był turniej siatkówki o puchar Prezesa KS PILICA. Puchar zdobyty został przez dawnych wychowanków Tomaszowa z olimpijczykami: Wiesławem Gawłowskim, Edwardem Skorkiem, Eugeniuszem Szymczykiem oraz graczami I ligi - Wojciechem Spałą, Ryszardem Garnysem, ` Januszem Michalakiem, Alojzym Binkiem oraz Wiktorem Kobędzą.

1972 - 1976

Opublikowano w Historia

W wyborach po czteroletniej kadencji wybrano do władz KS PILICA następujące osoby:
Prezes Henryk Zysiak (1963-1974) (XIII)

1976 - 1978

Opublikowano w Historia

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 27 maja 1976 roku nastąpiła zmiana składu zarządu, do którego weszło szereg nowych działaczy:
Prezesem został Włodzimierz Chmielewski (1974-1977) (XIV)

1978 - 1980

Opublikowano w Historia

Walne zgromadzenie sprawozdawcze w dn. 27.02.1978. r. i zebranie otwarte Zarządu w dn. 17.06.1982 r. przedstawiło zachowane do dziś dokumenty, w tym „Uchwałę o celach i działalności na lata 1978-1985". Są to dokumenty źródłowe i z nich można się sporo dowiedzieć o działalności klubu w tym okresie. Cechowała je duża dynamika i śmiałość założeń na przyszłość.

1980 - 1982

Opublikowano w Historia

W jubileuszowym roku 50-lecia Klubu Sportowego PILICA zaplanowano i zrealizowano duży program obchodów tej rocznicy. Kulminacyjnym punktem była akademia jubileuszowa w dniu 18.09.1980 r., na której obszerny referat Zarządu odczytał prezes Mieczysław Fijarczyk.

1983

Opublikowano w Historia

Klub zakupił z własnych środków dwa autokary "Jelcz" i "Autosan" dla zabezpieczenia transportu na zawody oraz dla celów zarobkowych, i samochód dostawczy "Tarpan" dla działalności gospodarczej. Zyski z działalności gospodarczej stanowiły od tego momentu podstawowe źródło utrzymania klubu i jego działalności.
Głównym kreatorem tych nowatorskich rozwiązań i ich kierownikiem przez dekadę lat osiemdziesiątych do połowy lat dziewięćdziesiątych, był związany z klubem od końca lat pięćdziesiątych wiceprezes ds. gospodarczych MIROSŁAW RUDNY.

1984 - 1988

Opublikowano w Historia

W dniu 17.01.1984 r. - jednej z ważniejszych dat w historii Klubu PILICA i miasta Tomaszowa Maz. - w obecności Ministra Sportu Mariana Renke uroczyście oddano sztucznie mrożony pełnowymiarowy tor łyżwiarski. Starania o finansowanie tej inwestycji podjęto w 1977 roku, rozpoczęto też projektowanie, a od 1978 roku, po skompletowaniu maszyn i urządzeń ruszyła budowa zakończona z końcem 1983 roku.

1988 - 1994

Opublikowano w Historia

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze z dnia 01.10.1984 r. podjęło uchwałę o corocznych Zebraniach Sprawozdawczych, które odbywały się w latach 1985, 1986 i 1987, a następnie 28.04.1987 r. podjęto uchwałę, aby Zebrania Sprawozdawcze odbywać w rytmie dwuletnim między statutowymi Walnymi 'u Zgromadzeniami. W 1985 roku zatwierdzono znowelizowany statut KS PILICA.

1994

Opublikowano w Historia

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze w dniu 25.11.1988 r. wybrało 10-osobowy Zarząd w składzie:
Jan Bawarski Mirosław Fałek
Mieczysław Fijarczyk - Prezes

1995 - 1997

Opublikowano w Historia

65-lecie klubu uczczono w dniu 14.12.1995 r. uroczystym spotkaniem w sali kręgielni. Wydano z tej okazji znaczek klubowy, spinkę ze znaczkiem i proporzec. Nagrodzono nimi najbardziej wyróżniających się członków, działaczy, sportowców, trenerów i instruktorów. Zarząd przyznał tytuły Honorowych Członków Klubu: Tomaszowi Kurmanowi, Tadeuszowi Pawlakowi i Mirosławowi Rudnemu.

1997

Opublikowano w Historia

Restrukturyzacja trwająca nieprzerwanie od 1990 roku umożliwia dalszą działalność Klubu PILICA, mimo bankructwa ZWCH WISTOM w październiku 1997 roku. W latach 1994-1996 pomoc zakładu w utrzymaniu obiektów sportowych była minimalna, ale ciągle istniała.
W 1995 roku dzięki wysiłkom Zarządu Klubu, a szczególnie mgr Jana Śnioszka, pomocy Przewodniczącej Rady Miasta Haliny Jankowskiej i Prezydenta miasta Tomaszowa Maz. mgr Zbigniewa Knapa oraz zgodzie zakładów WISTOM S.A., skomunalizowano obiekty przy ul. Strzeleckiej i przekazano w zarząd KS PILICA, tym samym ratując je przed zniszczeniem, które można dziś oglądać w byłym WISTOMIE.

1998 - 2000

Opublikowano w Historia

W dniu 22.09.1998 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które podsumowało działalność za okres ostatniego czterolecia. W wyborach władz klubu do zarządu wybrano: Pawła Abratkiewicza, Bogdana Drozdowskiego, Tomasza Dziubeckiego, Mieczysława Fijarczyka (prezes), Jolantę Kmiecik, Hieronima Małka (wiceprezes), Jana Śnioszka (dyrektor klubu) oraz Ryszarda Szymczyka. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano Zygmunta Dziedzińskiego, a członkiem Marka Łakomskiego.

2000

Opublikowano w Historia

Jubileusz 70-lecia powstania Klub PILICA obchodzi w nowej sytuacji organizacyjnoprawnej. Po prawie 68 latach KS PILICA przestał być klubem fabrycznym Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM S.A., które upadły i zostały zrujnowane w wyniku działalności osób, które miały przeprowadzić restrukturyzację.

2000 - 2001

Opublikowano w Historia

Sezon 2000/2001 to kolejny rok dominacji sekcji łyżwiarskiej w rankingu PZŁS. Za nami uplasowali się: SNPTT Zakopane, "Górnik" Sanok, "Cuprum" Lubin, "Zryw" Sanok, WTŁ "STEGNY" Warszawa. Najlepsi nasi zawodnicy: Paweł Abratkiewicz, Jaromir Radke i Monika Cłapa walczą o paszporty olimpijskie.

2001 - 2002

Opublikowano w Historia

Sezon 2001/2002 to oczywiście Igrzyska Olimpijskie - najważniejsze zawody dla każdego sportowca. Spośród naszych wychowanków w zimowych Igrzyskach Olimpijskich uczestniczyli:
Jan Jóźwik - Lake Placid
Stanisława Pietruszczak-Wąchała - 1976 Insbruck
Jaromir Radke - Alberville 1992, Lillehammer 1994
Paweł Abratkiewicz - Alberville 1992, Nagano 1998, Salt Lake City 2002
Wiesław Kmiecik - trener Alberville 1992, Lillehamer 1994.
W letnich Igrzyskach Olimpijskich uczestniczyli:
Jan Szczepański
Maria Ciach - Michalak

2002-2003

Opublikowano w Historia

W dniu 31 marca 2003 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu Sportowego „ PILICA" w kręgielni OSiR przy ul. Strzeleckiej 24/26 w Tomaszowie Maz.
Uczestnicy zgromadzenia podsumowali dorobek KS "Pilica" za minione 4 lata.
W klubie działały 3 sekcje sportowe: łyżwiarstwo szybkie, kręglarstwo klasyczne i piłka nożna. Największe osiągnięcia należy zaliczyć na konto sekcji łyżwiarstwa szybkiego i kręglarstwa klasycznego.

"70 LAT KLUBU SPORTOWEGO "PILICA" AD 2000"

Opublikowano w Historia

Zamieszczone na stronach materiały pochodzą między innymi z książki pt
"70 LAT KLUBU SPORTOWEGO "PILICA" AD 2000"

Szanowni Państwo!
Na przełomie wieków i tysiącleci możemy popatrzeć na historię klubu jakich w kraju są dziesiątki, ale w Tomaszowie tylko dwa. Każdy jest inny, niepowtarzalny, jak niepowtarzalni są ludzie. Tą kroniką chcemy uczcić pamięć kilku generacji Tomaszowian, członków tego klubu od roku 1930 do chwili obecnej. Pragniemy oddać hołd tym wszystkim przyjaciołom klubu, którzy przez dziesięciolecia współtworzyli jego historię.
Historię tę dedykujemy przyszłym pokoleniom, aby wzmacniali się naszymi sukcesami i wyciągali wnioski z naszych porażek.
Taki jest cel i smak sportu.Materiał kronikarski o dziejach klubu i jego sekcji sportowych opracowano na podstawie rękopisu „Monografia Klubu Sportowego Pilica". Było to dzieło nieodżałowanego kronikarza, działacza i sędziego sportowego KS PILICA, Pana DARIUSZA SIWKA, który zmarł w lipcu 2000 r. Przekazał on klubowi opracowane przez siebie materiały, oparte o dokumenty źródłowe i prasę. Głównie dzięki niemu możemy odtworzyć dzieje klubu w latach 1930-1980.

Okres ostatniego dwudziestolecia opracowano na podstawie Sprawozdań Zarządów na Walne Zgromadzenia oraz protokołów posiedzeń Zarządu i wycinków prasowych.

Zarząd KS PILICA jako zbiorowy autor tej kroniki, przeprasza jednocześnie za możliwe błędy, szczególnie merytoryczne, i prosi o przesłanie uwag i poprawek.

Niezbędnego wyboru zdarzeń do kroniki dokonano starając się zachować najważniejsze fakty i jak najwięcej nazwisk i losów ludzkich.

Zarząd dziękuje wszystkim osobom, które przyczyniły się do opracowania tej kroniki.

Szczególne podziękowania składamy wydawcy tej kroniki i jej sponsorowi Panu RYSZARDOWI SZYMCZYKOWI.