1988 - 1994

Opublikowano w Historia

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze z dnia 01.10.1984 r. podjęło uchwałę o corocznych Zebraniach Sprawozdawczych, które odbywały się w latach 1985, 1986 i 1987, a następnie 28.04.1987 r. podjęto uchwałę, aby Zebrania Sprawozdawcze odbywać w rytmie dwuletnim między statutowymi Walnymi 'u Zgromadzeniami. W 1985 roku zatwierdzono znowelizowany statut KS PILICA.

Stan organizacyjno-prawny klubu wyglądał następująco:
liczba członków - 1733
czynnych zawodników - 583
działaczy społecznych - 22
sekcji sportowych - 7
trenerów I klasy - 1
trenerów II klasy - 6
instruktorów - 19
pracowników technicznych - 32
pracowników administracyjnych - 14
Liczba ćwiczących zawodników w sekcjach:
piłka nożna - 150
boks - 32
łyżwiarstwo szybkie - 160
kręglarstwo - 38
piłka ręczna - 80
piłka siatkowa - 85
brydż - 38
Sportowcy PILICY zdobyli 331 klas sportowych w tym: 3 mistrzowskie, 19 I-klas, 66 II-klas i 50 III-klas, pozostałe to klasy młodzieżowe. Największe sukcesy sportowe to dwukrotny awans piłkarzy do IlI ligi w sezonie 1985/1986 i 19$7/1988.
Stały rozrost sekcji i coraz więcej medali odnotowują łyżwiarze szybcy, w I lidze gra drużyna kręglarska.
W inwestycjach sportowych oddano do użytku wybudowany w latach 1984-1986 nowy budynek hotelowo-gospodarczy przy ul. Zubrzyckiego z szatniami, magazynami, natryskami i świetlicą. W całości była to budowa za środki własne.
W latach 1985-1986 wybudowano przy tarze lodowym automatyczną 6-torową kręgielnię wraz z zapleczem, która była w owym czasie najnowocześniejszą w kraju. Unowocześniono projekty architektoniczne, w zespole dr Wojciecha Zabłockiego, kompleksowego zespołu sportowo-rekreacyjnego nad Pilicą (dawny park Tysiąclecia) i w 75-lecie Zakładu wmurowano kamień węgielny pod zespół obiektów sportowych im. 50-lecia PRL.
Rozpoczęto budowę następnego obiektu na tym terenie - boiska piłkarskiego w ramach inwestycji zakładowych. W roku 1984 rozpoczęto niwelację terenu, a budowę płyty i trybun założono na lata 1987-19$9. Działalność gospodarczo-handlowa i transportowa przynosi zyski, które idą na utrzymanie obiektów i działalność sportową.
W 1986 roku w dniu 7 lipca umiera przedwcześnie po ciężkiej chorobie wiceprezes klubu ds. inwestycyjnych i dyrektor handlowy ZWCH WISTOM Włodzimierz Chmielewski.
Urodził się w 1930 roku w rodzinie inteligenckiej w Tomaszowie Maz. Najtrudniejszy okres wojenny i po wojnie spędza ucząc się i pomagając rodzinie w przetrwaniu. Po ukończeniu podstawówki uczy się w I Liceum Ogólnokształcącym i zaczyna się interesować sportem. W niniejszej kronice jego nazwisko była wymieniane wielokrotnie jako sportowca o doskonałych warunkach fizycznych oraz instruktora wielu specjalności sportowych. Najtrwalsze ślady zostawił będąc członkiem Zarządu, wiceprezesem i prezesem KS PILICA w latach 1963-19$6.
Po ukończeniu studiów handlowych na Uniwersytecie Łódzkim zaczyna w 1956 roku pracę w TZWS w dziale Zaopatrzenia, a następnie awansuje na stanowisko kierownika działu Zaopatrzenia i zastępcy dyrektora ds. handlowych, którą to funkcję pełni w latach 1964-1986. Zarówno w pracy zawodowej jak i działalności sportowej wyróżniał się pracowitością, prostolinijnym charakterem, olbrzymią siłą woli, talentem organizacyjnym, perspektywiczną wizją swojej roli w unowocześnianiu zakładu i klubu. To dzięki jego pracowitości i odwadze istnieją do dziś i będą służyć Tomaszowowi takie obiekty jak tor lodowy i kręgielnia. W 70 letniej historii klubu sportowego był jednym z najbardziej twórczych jego członków. Przedwczesna jego śmierć była stratą nie do wypełnienia.

Powiększ
Elżbieta Gniewaszewska i Władysław Wałach
(v-ce wojewoda piotrkowski).
Rok 1990

Powiększ
Od lewej: mgr Jan Bednarek - dyrektor ZWCH Wistom, Hieronim Małek, Dariusz Siwek. Rok 1990.

Powiększ
Sala Klubowa w czasie obchodów 60 - lecia Klubu w 1990 roku.
W pierwszym rzędzie od lewej: Jerzy Bykowski, Tomasz Kumek, Andrzej Wdowski, Krzysztof Wieczorek, Antoni Smolarek i Kazimierz Stępień
Powiększ
Od lewej: Jan Bawarski, Tadeusz Pawlak, Mirosław Rudny, Tomasz Kurmań.
Rok 1990.

W latach 1987-1993 klub uczcił pamięć Włodka Chmielewskiego organizuje corocznie na otwarcie sezonu łyżwiarskiego Ogólnopolski Maraton Łyżwiarski jego imienia. W czasie kadencji Zarząd zasilili: Andrzej Kurzawa i Mirosław Fałek, a przestali działać Jerzy Miszczycha, Bohdan Kobacki i Andrzej Chibowski.
Kontynuowano współpracę zagraniczną i sprawdzone kontakty ze szkołami.