1930 - 1936

Opublikowano w Historia

W pierwszej dekadzie po odzyskaniu niepodległości pojawiają się w różnych środowiskach Tomaszowa Maz. próby tworzenia stowarzyszeń sportowych, głównie zajmujących się jedną dyscypliną sportową. Są to organizacje o różnych założeniach, z których większość rozpada się bardzo szybko, a niewiele dotrwa do II wojny światowej. Nasilenie tego procesu następuje po roku 1925. Nowym zjawiskiem stają się kluby fabryczne zakładane przez duże firmy, noszące ich nazwę oraz mające oprócz wielu innych celów - cel marketingowy.

1 lipca 1930 roku zostało zarejestrowane stowarzyszenie sportowe pod nazwą: „Klub Sportowy Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu". 

Powiększ
Powiększ
Fundator K.S. PILICA - Tomaszowska Fabryka Sztucznego Jedwabiu

Pierwsze Walne Zebranie członków zwołano 1.06.1931 r. funkcję prezesa objął Józef Kacper Karliński (I), a wiceprezesami zostali inż. Władysław Hartman i Bronisław Mąkowski.
W roku 1930 do klubu zapisało się 227 osób, w tym 3,8% kobiet ogółem zatrudnionych w fabryce i 7,9% mężczyzn. W końcu 1938 roku sprawozdanie Zarządu Klubu wymienia liczbę 453 osób, w tym 201 kobiet i 252 mężczyzn.
Podstawę funkcjonowania klubu stanowił statut, który niewiele różnił się w sprawach zasadniczych od dzisiejszych statutów klubowych i został zatwierdzony 22.12.1933 roku. Jedynie w sprawie wyborów prezesa zarząd TFSJ S.A. zastrzegał sobie prawo desygnowania kandydata na prezesa wybieranego zwykłą większością głosów.
Do Zarządu wybranego 18.12.1932 r. weszli:
Prezes Tadeusz Onderko (1932 - 1933) (II)
Wiceprezes (I) Juliusz Mutsche
Wiceprezes (II) Zygmunt Benben
członkowie Zarządu Władysław Gielzak, Jan Goździk, Wacław Kossowski, Ryszard Malinowski, Stefan Puchalski.
W 1933 roku KS TFSJ liczył 122 członków zrzeszonych w czterech sekcjach. Ponownie prezesem KS TFSJ zostaje:
Prezes J. Karliński (I), który funkcję tę pełnił w latach 1933 - 1937 i był pierwszym prezesem KS TFSJ,
zastępcami zostali: inż. Władysław Hartman i Zygmunt Benben.
Sekretarz Juliusz Mutsche
Skarbnik Stanisław Marciniak
Gospodarz Stefan Puchalski
Przewodniczący komisji Sportowej inż. Jan Hertz
Członkowie Jan Goździk, Stefan Pietrasik Helena Szymańska.
Wśród założycieli klubu oprócz wymienionych osób byli też Helena Hejduk, Bolesław Kiełbasiak, Stanisław Rzepka, Jan Hess i inż. J. Liwowski.
Kolejnymi prezesami KS TFSJ po śmierci J. Karlińskiego byli: Prezes inż. Jan Hertz (1937) (III)
Prezes Jan Liwowski (r.1937 - 1939) (IV)
Klub utrzymywał się głównie ze stałego subsydium TFSJ w wysokości ca 2.000 zł/rok. Boiskiem klubu był najpierw stadion przy ul. Cichej a potem część terytorium fabrycznego przy ul. Żelaznej. Boisko to było wyposażone w dwa słupy do zawieszania siatki, tablicę z koszem oraz skocznię w dal. Na boisku tym ćwiczyły trzy zespoły koszykówki, sześć zespołów siatkówki, zespoły gimnastyczne oraz sekcje rzutów i biegów. Korzystano również z boiska w Spale oraz sal kinowych lub straży pożarnej dla boksu.

Powiększ

Stadion klubowy służył
też innym celom

W 1933 roku w KS TFSJ powołano do życia następujące sekcje:
lekkoatletyczną, gier sportowych, bokserską, tenisa stołowego, a następnie kajakarską, piłki nożnej i gimnastyczną.

Powiększ

Ćwiczenia gimnastyczne
w czasie przerw w pracy